Kursinformation

Litteratur

Lärare

Föreläsningar

Lektioner

Tentamen

Föreläsningsplan


v36 Fö 1. Introduktion, Mätning, kinematik, rätlinjig rörelse, likformig rörelse, likformigt accelererande rörelse. Repetera själva kapitel 3.
Halliday et.al. kap.: 1-3.
 
Fö 2. Rörelse i två och tre dimensioner, kastparabeln, naturliga koordinater, polära koordinater, cirkelrörelse, relativ rörelse, relativ rotation.
Halliday et.al. kap.: 4.
 
Fö 3. Kraft och rörelse del I. Fri partikel, tung massa, trög massa, rörelsemängd. Newtons första, andra och trejde lag. Gravitationskraft, kraft i masslöst snöre.
Halliday et.al. kap.: 5.

v37 Fö 4. Kraft och rörelse del II. Normalkraft, statisk och dynamisk friktion. Friktion i fluider och jämviktshastighet.
Halliday et.al. kap.: 6.
 
Fö 5. Arbete, effekt och kinetisk energi. Potentiell energi och konservativ kraft.
Halliday et.al. kap.: 7.
 
Fö 6. Mer om potentiell energi. Potentiell energi för fjäder, tyngdkraft och centralkraft. Energikonservering. Potentiall energikurvor. Stabilt, labilt och indifferent jämviktsläge.
Halliday et.al. kap.: 8.

v38 Fö 7. Partikelsystem, masscentrum, Pappus-Guldins regler, masscentrums rörelse vid externa krafter. Rörelsemängd, system med variabel massa.
Halliday et.al. kap.: 9.
 
Fö 8. Kollisions problem. Q-värde vid kollision, elastisk, endoterm, exoterm och inelastisk kollision. Kraftmoment och rörelsemängdsmoment.
Halliday et.al. kap.: 10.
 
Fö 9. Rotation. Stel kropp. Tröghetsmoment m.a.p. en axel, principal axel, Steiners sats. Kinetisk energi för partikelsystem, rotationskinetisk energi för stel kropp.
Halliday et.al. kap.: 11.

v39 Fö 10. Rörelsemängdsmoment för partikelsystem, orbitalt rörelsemängdsmoment, internt rörelsemängdsmoment runt masscentrum. Rullning.
Halliday et.al. kap.: 12.
 
Fö 11. Jämvikt, statisk jämvikt, labil, instabil och indifferent jämvikt. Gravitationscentrum - masscentrum. Obestämbara strukturer. Elastisitet, drag, tryck, skjuvning och vätsketryck. Reducerad massa.
Halliday et.al. kap.: 13.

v40 Fö 12. Gravitation och planetrörelse. Keplers tre lagar. Newtons universella gravitationskraft. Gravitationspotentiell energi, flykthastighet.
Halliday et.al. kap.: 14.
 
Fö 13. Fluider och flöden. Tryck. Archimedes princip. Idealt flöde. Bernouillis ekvation.
Börja på svängningsrörelse, harmonisk svängning.
Halliday et.al. kap.: 15 - 16.
 
Fö 14. Svängningsrörelse forts.. Anharmonisk svängning, svagt dämpad svängning och påtvingad svängning.
Halliday et.al. kap.: 16.

v41 Fö 15. Relativitetsteori. Lorentz transform av ortsvektor, hastighet och acceleration. Längdkontraktion och tidsdilatation, egenlängd och egentid.
Halliday et.al. kap.: 38.
 
Fö 16. Relativitetsteori forts.. Klassiska relativitetsprincipen, speciella relativitetsprincipen. Relativistisk rörelsemängd, vilomassa och relativistisk massa, relativistisk tangential- och normalkraft, relativistisk kinetisk energi och total energi.
Halliday et.al. kap.: 38.
 
Fö 17. Relativitetsteori forts.. Total energi som funktion av rörelsemängd. Partikelsystem, bindningsenergi, massdefekt. Högenergikollisioner. Partikelsönderfall.
Halliday et.al. kap.: 38.

v42 Fö 18. Repetition, exempel, förslag från studenter.


Senast uppdaterad: 2002-10-17 Peter Münger